Vor Speech corpusified

Pook ap pkes, pkey yose po pkiy kpaye jket pkey ktoj pkey ate top kute. Petto uye pke keyy, tup pkey ate sete pteykayyety. Otpy I, Tot, ktoj pke ptue kojet ot pke Toip. I jay yup it kapt, peyptoyep, tup pktoujk ipy Tatuy Key, pke Toip yappep po se. Ip ttoujkp se kete atp kete I jay tetott. Je yattop tpase pkeye yteaputey, pkey ate teitj pep ty a tapye ktokkep, at iskoypot jko ktojy top pke yeytepy ot pke Toip. Tekopp pke Petto, yose po yyatetje atp peyeytape pkiy yaytep teaps. Sy ttopkety, pip I top pepp ot pkiy pay? Pip I top ktokkeyibe pkiy sosetp? Toj, I jipp ypok pkes. Toj I as ykatjep, tetott pktoujk pke etetjy ot pke Tatuy Key. Totetet toutp po pke Toip. Pep ip te ktojt, it pke Petto jatp ptue yaptapiot, pkey jipp pay pojt pkeit atsy, atp jaip tot pke takpiys ot sy Tatuy key. Ip iy pise. I jipp peayk pkeye pteykayyety pke tepeskpite kojet ot sy Tatuy key. Pkey jipp peatt ipy yiskpe ptupk. Pke Petto ate poyp, atp pkey jipp teyiyp. Tup I, Tot, jipp ypeatye pkiy kpaye ot pkeit iskutipy.


Leave a Comment